TP1 FINANCE INVESTMENT LIMITED

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียอนุญาตและควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุน

(หมายเลขตัวแทน: 001309512)

คณะกรรมการบริการทางการเงินของวานูอาตู (VFSC) VFSC ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 รับผิดชอบในการดูแลผู้ให้บริการทางการเงินเช่นการลงทุนและบริการสินเชื่อและการรักษาสถานะของ VFSC ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก

TP1 FINANCE INVESTMENT LIMITED ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย VFSC (หมายเลขตัวแทน: 40436)